GlyphWiki logo
ナビゲーション
ヘルプ
検索

ツールボックス
他の言語
グループノート編集履歴

グループ:CodeChart-CJKUnifiedIdeographs06

出典: フリーグリフデータベース『グリフウィキ(GlyphWiki)』

グリフ実装率:100% (実装済:2048グリフ、未実装:0グリフ)

フォント

グリフ集合

CJK Unified Ideographs (6/11)

u+7000

70070170270370470570670770870970A70B70C70D70E70F
0u7000u7010u7020u7030u7040u7050u7060u7070u7080u7090u70a0u70b0u70c0u70d0u70e0u70f0
1u7001u7011u7021u7031u7041u7051u7061u7071u7081u7091u70a1u70b1u70c1u70d1u70e1u70f1
2u7002u7012u7022u7032u7042u7052u7062u7072u7082u7092u70a2u70b2u70c2u70d2u70e2u70f2
3u7003u7013u7023u7033u7043u7053u7063u7073u7083u7093u70a3u70b3u70c3u70d3u70e3u70f3
4u7004u7014u7024u7034u7044u7054u7064u7074u7084u7094u70a4u70b4u70c4u70d4u70e4u70f4
5u7005u7015u7025u7035u7045u7055u7065u7075u7085u7095u70a5u70b5u70c5u70d5u70e5u70f5
6u7006u7016u7026u7036u7046u7056u7066u7076u7086u7096u70a6u70b6u70c6u70d6u70e6u70f6
7u7007u7017u7027u7037u7047u7057u7067u7077u7087u7097u70a7u70b7u70c7u70d7u70e7u70f7
8u7008u7018u7028u7038u7048u7058u7068u7078u7088u7098u70a8u70b8u70c8u70d8u70e8u70f8
9u7009u7019u7029u7039u7049u7059u7069u7079u7089u7099u70a9u70b9u70c9u70d9u70e9u70f9
Au700au701au702au703au704au705au706au707au708au709au70aau70bau70cau70dau70eau70fa
Bu700bu701bu702bu703bu704bu705bu706bu707bu708bu709bu70abu70bbu70cbu70dbu70ebu70fb
Cu700cu701cu702cu703cu704cu705cu706cu707cu708cu709cu70acu70bcu70ccu70dcu70ecu70fc
Du700du701du702du703du704du705du706du707du708du709du70adu70bdu70cdu70ddu70edu70fd
Eu700eu701eu702eu703eu704eu705eu706eu707eu708eu709eu70aeu70beu70ceu70deu70eeu70fe
Fu700fu701fu702fu703fu704fu705fu706fu707fu708fu709fu70afu70bfu70cfu70dfu70efu70ff

u+7100

71071171271371471571671771871971A71B71C71D71E71F
0u7100u7110u7120u7130u7140u7150u7160u7170u7180u7190u71a0u71b0u71c0u71d0u71e0u71f0
1u7101u7111u7121u7131u7141u7151u7161u7171u7181u7191u71a1u71b1u71c1u71d1u71e1u71f1
2u7102u7112u7122u7132u7142u7152u7162u7172u7182u7192u71a2u71b2u71c2u71d2u71e2u71f2
3u7103u7113u7123u7133u7143u7153u7163u7173u7183u7193u71a3u71b3u71c3u71d3u71e3u71f3
4u7104u7114u7124u7134u7144u7154u7164u7174u7184u7194u71a4u71b4u71c4u71d4u71e4u71f4
5u7105u7115u7125u7135u7145u7155u7165u7175u7185u7195u71a5u71b5u71c5u71d5u71e5u71f5
6u7106u7116u7126u7136u7146u7156u7166u7176u7186u7196u71a6u71b6u71c6u71d6u71e6u71f6
7u7107u7117u7127u7137u7147u7157u7167u7177u7187u7197u71a7u71b7u71c7u71d7u71e7u71f7
8u7108u7118u7128u7138u7148u7158u7168u7178u7188u7198u71a8u71b8u71c8u71d8u71e8u71f8
9u7109u7119u7129u7139u7149u7159u7169u7179u7189u7199u71a9u71b9u71c9u71d9u71e9u71f9
Au710au711au712au713au714au715au716au717au718au719au71aau71bau71cau71dau71eau71fa
Bu710bu711bu712bu713bu714bu715bu716bu717bu718bu719bu71abu71bbu71cbu71dbu71ebu71fb
Cu710cu711cu712cu713cu714cu715cu716cu717cu718cu719cu71acu71bcu71ccu71dcu71ecu71fc
Du710du711du712du713du714du715du716du717du718du719du71adu71bdu71cdu71ddu71edu71fd
Eu710eu711eu712eu713eu714eu715eu716eu717eu718eu719eu71aeu71beu71ceu71deu71eeu71fe
Fu710fu711fu712fu713fu714fu715fu716fu717fu718fu719fu71afu71bfu71cfu71dfu71efu71ff

u+7200

72072172272372472572672772872972A72B72C72D72E72F
0u7200u7210u7220u7230u7240u7250u7260u7270u7280u7290u72a0u72b0u72c0u72d0u72e0u72f0
1u7201u7211u7221u7231u7241u7251u7261u7271u7281u7291u72a1u72b1u72c1u72d1u72e1u72f1
2u7202u7212u7222u7232u7242u7252u7262u7272u7282u7292u72a2u72b2u72c2u72d2u72e2u72f2
3u7203u7213u7223u7233u7243u7253u7263u7273u7283u7293u72a3u72b3u72c3u72d3u72e3u72f3
4u7204u7214u7224u7234u7244u7254u7264u7274u7284u7294u72a4u72b4u72c4u72d4u72e4u72f4
5u7205u7215u7225u7235u7245u7255u7265u7275u7285u7295u72a5u72b5u72c5u72d5u72e5u72f5
6u7206u7216u7226u7236u7246u7256u7266u7276u7286u7296u72a6u72b6u72c6u72d6u72e6u72f6
7u7207u7217u7227u7237u7247u7257u7267u7277u7287u7297u72a7u72b7u72c7u72d7u72e7u72f7
8u7208u7218u7228u7238u7248u7258u7268u7278u7288u7298u72a8u72b8u72c8u72d8u72e8u72f8
9u7209u7219u7229u7239u7249u7259u7269u7279u7289u7299u72a9u72b9u72c9u72d9u72e9u72f9
Au720au721au722au723au724au725au726au727au728au729au72aau72bau72cau72dau72eau72fa
Bu720bu721bu722bu723bu724bu725bu726bu727bu728bu729bu72abu72bbu72cbu72dbu72ebu72fb
Cu720cu721cu722cu723cu724cu725cu726cu727cu728cu729cu72acu72bcu72ccu72dcu72ecu72fc
Du720du721du722du723du724du725du726du727du728du729du72adu72bdu72cdu72ddu72edu72fd
Eu720eu721eu722eu723eu724eu725eu726eu727eu728eu729eu72aeu72beu72ceu72deu72eeu72fe
Fu720fu721fu722fu723fu724fu725fu726fu727fu728fu729fu72afu72bfu72cfu72dfu72efu72ff

u+7300

73073173273373473573673773873973A73B73C73D73E73F
0u7300u7310u7320u7330u7340u7350u7360u7370u7380u7390u73a0u73b0u73c0u73d0u73e0u73f0
1u7301u7311u7321u7331u7341u7351u7361u7371u7381u7391u73a1u73b1u73c1u73d1u73e1u73f1
2u7302u7312u7322u7332u7342u7352u7362u7372u7382u7392u73a2u73b2u73c2u73d2u73e2u73f2
3u7303u7313u7323u7333u7343u7353u7363u7373u7383u7393u73a3u73b3u73c3u73d3u73e3u73f3
4u7304u7314u7324u7334u7344u7354u7364u7374u7384u7394u73a4u73b4u73c4u73d4u73e4u73f4
5u7305u7315u7325u7335u7345u7355u7365u7375u7385u7395u73a5u73b5u73c5u73d5u73e5u73f5
6u7306u7316u7326u7336u7346u7356u7366u7376u7386u7396u73a6u73b6u73c6u73d6u73e6u73f6
7u7307u7317u7327u7337u7347u7357u7367u7377u7387u7397u73a7u73b7u73c7u73d7u73e7u73f7
8u7308u7318u7328u7338u7348u7358u7368u7378u7388u7398u73a8u73b8u73c8u73d8u73e8u73f8
9u7309u7319u7329u7339u7349u7359u7369u7379u7389u7399u73a9u73b9u73c9u73d9u73e9u73f9
Au730au731au732au733au734au735au736au737au738au739au73aau73bau73cau73dau73eau73fa
Bu730bu731bu732bu733bu734bu735bu736bu737bu738bu739bu73abu73bbu73cbu73dbu73ebu73fb
Cu730cu731cu732cu733cu734cu735cu736cu737cu738cu739cu73acu73bcu73ccu73dcu73ecu73fc
Du730du731du732du733du734du735du736du737du738du739du73adu73bdu73cdu73ddu73edu73fd
Eu730eu731eu732eu733eu734eu735eu736eu737eu738eu739eu73aeu73beu73ceu73deu73eeu73fe
Fu730fu731fu732fu733fu734fu735fu736fu737fu738fu739fu73afu73bfu73cfu73dfu73efu73ff

u+7400

74074174274374474574674774874974A74B74C74D74E74F
0u7400u7410u7420u7430u7440u7450u7460u7470u7480u7490u74a0u74b0u74c0u74d0u74e0u74f0
1u7401u7411u7421u7431u7441u7451u7461u7471u7481u7491u74a1u74b1u74c1u74d1u74e1u74f1
2u7402u7412u7422u7432u7442u7452u7462u7472u7482u7492u74a2u74b2u74c2u74d2u74e2u74f2
3u7403u7413u7423u7433u7443u7453u7463u7473u7483u7493u74a3u74b3u74c3u74d3u74e3u74f3
4u7404u7414u7424u7434u7444u7454u7464u7474u7484u7494u74a4u74b4u74c4u74d4u74e4u74f4
5u7405u7415u7425u7435u7445u7455u7465u7475u7485u7495u74a5u74b5u74c5u74d5u74e5u74f5
6u7406u7416u7426u7436u7446u7456u7466u7476u7486u7496u74a6u74b6u74c6u74d6u74e6u74f6
7u7407u7417u7427u7437u7447u7457u7467u7477u7487u7497u74a7u74b7u74c7u74d7u74e7u74f7
8u7408u7418u7428u7438u7448u7458u7468u7478u7488u7498u74a8u74b8u74c8u74d8u74e8u74f8
9u7409u7419u7429u7439u7449u7459u7469u7479u7489u7499u74a9u74b9u74c9u74d9u74e9u74f9
Au740au741au742au743au744au745au746au747au748au749au74aau74bau74cau74dau74eau74fa
Bu740bu741bu742bu743bu744bu745bu746bu747bu748bu749bu74abu74bbu74cbu74dbu74ebu74fb
Cu740cu741cu742cu743cu744cu745cu746cu747cu748cu749cu74acu74bcu74ccu74dcu74ecu74fc
Du740du741du742du743du744du745du746du747du748du749du74adu74bdu74cdu74ddu74edu74fd
Eu740eu741eu742eu743eu744eu745eu746eu747eu748eu749eu74aeu74beu74ceu74deu74eeu74fe
Fu740fu741fu742fu743fu744fu745fu746fu747fu748fu749fu74afu74bfu74cfu74dfu74efu74ff

u+7500

75075175275375475575675775875975A75B75C75D75E75F
0u7500u7510u7520u7530u7540u7550u7560u7570u7580u7590u75a0u75b0u75c0u75d0u75e0u75f0
1u7501u7511u7521u7531u7541u7551u7561u7571u7581u7591u75a1u75b1u75c1u75d1u75e1u75f1
2u7502u7512u7522u7532u7542u7552u7562u7572u7582u7592u75a2u75b2u75c2u75d2u75e2u75f2
3u7503u7513u7523u7533u7543u7553u7563u7573u7583u7593u75a3u75b3u75c3u75d3u75e3u75f3
4u7504u7514u7524u7534u7544u7554u7564u7574u7584u7594u75a4u75b4u75c4u75d4u75e4u75f4
5u7505u7515u7525u7535u7545u7555u7565u7575u7585u7595u75a5u75b5u75c5u75d5u75e5u75f5
6u7506u7516u7526u7536u7546u7556u7566u7576u7586u7596u75a6u75b6u75c6u75d6u75e6u75f6
7u7507u7517u7527u7537u7547u7557u7567u7577u7587u7597u75a7u75b7u75c7u75d7u75e7u75f7
8u7508u7518u7528u7538u7548u7558u7568u7578u7588u7598u75a8u75b8u75c8u75d8u75e8u75f8
9u7509u7519u7529u7539u7549u7559u7569u7579u7589u7599u75a9u75b9u75c9u75d9u75e9u75f9
Au750au751au752au753au754au755au756au757au758au759au75aau75bau75cau75dau75eau75fa
Bu750bu751bu752bu753bu754bu755bu756bu757bu758bu759bu75abu75bbu75cbu75dbu75ebu75fb
Cu750cu751cu752cu753cu754cu755cu756cu757cu758cu759cu75acu75bcu75ccu75dcu75ecu75fc
Du750du751du752du753du754du755du756du757du758du759du75adu75bdu75cdu75ddu75edu75fd
Eu750eu751eu752eu753eu754eu755eu756eu757eu758eu759eu75aeu75beu75ceu75deu75eeu75fe
Fu750fu751fu752fu753fu754fu755fu756fu757fu758fu759fu75afu75bfu75cfu75dfu75efu75ff

u+7600

76076176276376476576676776876976A76B76C76D76E76F
0u7600u7610u7620u7630u7640u7650u7660u7670u7680u7690u76a0u76b0u76c0u76d0u76e0u76f0
1u7601u7611u7621u7631u7641u7651u7661u7671u7681u7691u76a1u76b1u76c1u76d1u76e1u76f1
2u7602u7612u7622u7632u7642u7652u7662u7672u7682u7692u76a2u76b2u76c2u76d2u76e2u76f2
3u7603u7613u7623u7633u7643u7653u7663u7673u7683u7693u76a3u76b3u76c3u76d3u76e3u76f3
4u7604u7614u7624u7634u7644u7654u7664u7674u7684u7694u76a4u76b4u76c4u76d4u76e4u76f4
5u7605u7615u7625u7635u7645u7655u7665u7675u7685u7695u76a5u76b5u76c5u76d5u76e5u76f5
6u7606u7616u7626u7636u7646u7656u7666u7676u7686u7696u76a6u76b6u76c6u76d6u76e6u76f6
7u7607u7617u7627u7637u7647u7657u7667u7677u7687u7697u76a7u76b7u76c7u76d7u76e7u76f7
8u7608u7618u7628u7638u7648u7658u7668u7678u7688u7698u76a8u76b8u76c8u76d8u76e8u76f8
9u7609u7619u7629u7639u7649u7659u7669u7679u7689u7699u76a9u76b9u76c9u76d9u76e9u76f9
Au760au761au762au763au764au765au766au767au768au769au76aau76bau76cau76dau76eau76fa
Bu760bu761bu762bu763bu764bu765bu766bu767bu768bu769bu76abu76bbu76cbu76dbu76ebu76fb
Cu760cu761cu762cu763cu764cu765cu766cu767cu768cu769cu76acu76bcu76ccu76dcu76ecu76fc
Du760du761du762du763du764du765du766du767du768du769du76adu76bdu76cdu76ddu76edu76fd
Eu760eu761eu762eu763eu764eu765eu766eu767eu768eu769eu76aeu76beu76ceu76deu76eeu76fe
Fu760fu761fu762fu763fu764fu765fu766fu767fu768fu769fu76afu76bfu76cfu76dfu76efu76ff

u+7700

77077177277377477577677777877977A77B77C77D77E77F
0u7700u7710u7720u7730u7740u7750u7760u7770u7780u7790u77a0u77b0u77c0u77d0u77e0u77f0
1u7701u7711u7721u7731u7741u7751u7761u7771u7781u7791u77a1u77b1u77c1u77d1u77e1u77f1
2u7702u7712u7722u7732u7742u7752u7762u7772u7782u7792u77a2u77b2u77c2u77d2u77e2u77f2
3u7703u7713u7723u7733u7743u7753u7763u7773u7783u7793u77a3u77b3u77c3u77d3u77e3u77f3
4u7704u7714u7724u7734u7744u7754u7764u7774u7784u7794u77a4u77b4u77c4u77d4u77e4u77f4
5u7705u7715u7725u7735u7745u7755u7765u7775u7785u7795u77a5u77b5u77c5u77d5u77e5u77f5
6u7706u7716u7726u7736u7746u7756u7766u7776u7786u7796u77a6u77b6u77c6u77d6u77e6u77f6
7u7707u7717u7727u7737u7747u7757u7767u7777u7787u7797u77a7u77b7u77c7u77d7u77e7u77f7
8u7708u7718u7728u7738u7748u7758u7768u7778u7788u7798u77a8u77b8u77c8u77d8u77e8u77f8
9u7709u7719u7729u7739u7749u7759u7769u7779u7789u7799u77a9u77b9u77c9u77d9u77e9u77f9
Au770au771au772au773au774au775au776au777au778au779au77aau77bau77cau77dau77eau77fa
Bu770bu771bu772bu773bu774bu775bu776bu777bu778bu779bu77abu77bbu77cbu77dbu77ebu77fb
Cu770cu771cu772cu773cu774cu775cu776cu777cu778cu779cu77acu77bcu77ccu77dcu77ecu77fc
Du770du771du772du773du774du775du776du777du778du779du77adu77bdu77cdu77ddu77edu77fd
Eu770eu771eu772eu773eu774eu775eu776eu777eu778eu779eu77aeu77beu77ceu77deu77eeu77fe
Fu770fu771fu772fu773fu774fu775fu776fu777fu778fu779fu77afu77bfu77cfu77dfu77efu77ff