GlyphWiki logo
ナビゲーション
ヘルプ
検索

ツールボックス
他の言語
グループノート編集履歴

グループ:CodeChart-CJKUnifiedIdeographs10

出典: フリーグリフデータベース『グリフウィキ(GlyphWiki)』

グリフ実装率:100% (実装済:2048グリフ、未実装:0グリフ)

フォント

グリフ集合

CJK Unified Ideographs (10/11)

u+9000

90090190290390490590690790890990A90B90C90D90E90F
0u9000u9010u9020u9030u9040u9050u9060u9070u9080u9090u90a0u90b0u90c0u90d0u90e0u90f0
1u9001u9011u9021u9031u9041u9051u9061u9071u9081u9091u90a1u90b1u90c1u90d1u90e1u90f1
2u9002u9012u9022u9032u9042u9052u9062u9072u9082u9092u90a2u90b2u90c2u90d2u90e2u90f2
3u9003u9013u9023u9033u9043u9053u9063u9073u9083u9093u90a3u90b3u90c3u90d3u90e3u90f3
4u9004u9014u9024u9034u9044u9054u9064u9074u9084u9094u90a4u90b4u90c4u90d4u90e4u90f4
5u9005u9015u9025u9035u9045u9055u9065u9075u9085u9095u90a5u90b5u90c5u90d5u90e5u90f5
6u9006u9016u9026u9036u9046u9056u9066u9076u9086u9096u90a6u90b6u90c6u90d6u90e6u90f6
7u9007u9017u9027u9037u9047u9057u9067u9077u9087u9097u90a7u90b7u90c7u90d7u90e7u90f7
8u9008u9018u9028u9038u9048u9058u9068u9078u9088u9098u90a8u90b8u90c8u90d8u90e8u90f8
9u9009u9019u9029u9039u9049u9059u9069u9079u9089u9099u90a9u90b9u90c9u90d9u90e9u90f9
Au900au901au902au903au904au905au906au907au908au909au90aau90bau90cau90dau90eau90fa
Bu900bu901bu902bu903bu904bu905bu906bu907bu908bu909bu90abu90bbu90cbu90dbu90ebu90fb
Cu900cu901cu902cu903cu904cu905cu906cu907cu908cu909cu90acu90bcu90ccu90dcu90ecu90fc
Du900du901du902du903du904du905du906du907du908du909du90adu90bdu90cdu90ddu90edu90fd
Eu900eu901eu902eu903eu904eu905eu906eu907eu908eu909eu90aeu90beu90ceu90deu90eeu90fe
Fu900fu901fu902fu903fu904fu905fu906fu907fu908fu909fu90afu90bfu90cfu90dfu90efu90ff

u+9100

91091191291391491591691791891991A91B91C91D91E91F
0u9100u9110u9120u9130u9140u9150u9160u9170u9180u9190u91a0u91b0u91c0u91d0u91e0u91f0
1u9101u9111u9121u9131u9141u9151u9161u9171u9181u9191u91a1u91b1u91c1u91d1u91e1u91f1
2u9102u9112u9122u9132u9142u9152u9162u9172u9182u9192u91a2u91b2u91c2u91d2u91e2u91f2
3u9103u9113u9123u9133u9143u9153u9163u9173u9183u9193u91a3u91b3u91c3u91d3u91e3u91f3
4u9104u9114u9124u9134u9144u9154u9164u9174u9184u9194u91a4u91b4u91c4u91d4u91e4u91f4
5u9105u9115u9125u9135u9145u9155u9165u9175u9185u9195u91a5u91b5u91c5u91d5u91e5u91f5
6u9106u9116u9126u9136u9146u9156u9166u9176u9186u9196u91a6u91b6u91c6u91d6u91e6u91f6
7u9107u9117u9127u9137u9147u9157u9167u9177u9187u9197u91a7u91b7u91c7u91d7u91e7u91f7
8u9108u9118u9128u9138u9148u9158u9168u9178u9188u9198u91a8u91b8u91c8u91d8u91e8u91f8
9u9109u9119u9129u9139u9149u9159u9169u9179u9189u9199u91a9u91b9u91c9u91d9u91e9u91f9
Au910au911au912au913au914au915au916au917au918au919au91aau91bau91cau91dau91eau91fa
Bu910bu911bu912bu913bu914bu915bu916bu917bu918bu919bu91abu91bbu91cbu91dbu91ebu91fb
Cu910cu911cu912cu913cu914cu915cu916cu917cu918cu919cu91acu91bcu91ccu91dcu91ecu91fc
Du910du911du912du913du914du915du916du917du918du919du91adu91bdu91cdu91ddu91edu91fd
Eu910eu911eu912eu913eu914eu915eu916eu917eu918eu919eu91aeu91beu91ceu91deu91eeu91fe
Fu910fu911fu912fu913fu914fu915fu916fu917fu918fu919fu91afu91bfu91cfu91dfu91efu91ff

u+9200

92092192292392492592692792892992A92B92C92D92E92F
0u9200u9210u9220u9230u9240u9250u9260u9270u9280u9290u92a0u92b0u92c0u92d0u92e0u92f0
1u9201u9211u9221u9231u9241u9251u9261u9271u9281u9291u92a1u92b1u92c1u92d1u92e1u92f1
2u9202u9212u9222u9232u9242u9252u9262u9272u9282u9292u92a2u92b2u92c2u92d2u92e2u92f2
3u9203u9213u9223u9233u9243u9253u9263u9273u9283u9293u92a3u92b3u92c3u92d3u92e3u92f3
4u9204u9214u9224u9234u9244u9254u9264u9274u9284u9294u92a4u92b4u92c4u92d4u92e4u92f4
5u9205u9215u9225u9235u9245u9255u9265u9275u9285u9295u92a5u92b5u92c5u92d5u92e5u92f5
6u9206u9216u9226u9236u9246u9256u9266u9276u9286u9296u92a6u92b6u92c6u92d6u92e6u92f6
7u9207u9217u9227u9237u9247u9257u9267u9277u9287u9297u92a7u92b7u92c7u92d7u92e7u92f7
8u9208u9218u9228u9238u9248u9258u9268u9278u9288u9298u92a8u92b8u92c8u92d8u92e8u92f8
9u9209u9219u9229u9239u9249u9259u9269u9279u9289u9299u92a9u92b9u92c9u92d9u92e9u92f9
Au920au921au922au923au924au925au926au927au928au929au92aau92bau92cau92dau92eau92fa
Bu920bu921bu922bu923bu924bu925bu926bu927bu928bu929bu92abu92bbu92cbu92dbu92ebu92fb
Cu920cu921cu922cu923cu924cu925cu926cu927cu928cu929cu92acu92bcu92ccu92dcu92ecu92fc
Du920du921du922du923du924du925du926du927du928du929du92adu92bdu92cdu92ddu92edu92fd
Eu920eu921eu922eu923eu924eu925eu926eu927eu928eu929eu92aeu92beu92ceu92deu92eeu92fe
Fu920fu921fu922fu923fu924fu925fu926fu927fu928fu929fu92afu92bfu92cfu92dfu92efu92ff

u+9300

93093193293393493593693793893993A93B93C93D93E93F
0u9300u9310u9320u9330u9340u9350u9360u9370u9380u9390u93a0u93b0u93c0u93d0u93e0u93f0
1u9301u9311u9321u9331u9341u9351u9361u9371u9381u9391u93a1u93b1u93c1u93d1u93e1u93f1
2u9302u9312u9322u9332u9342u9352u9362u9372u9382u9392u93a2u93b2u93c2u93d2u93e2u93f2
3u9303u9313u9323u9333u9343u9353u9363u9373u9383u9393u93a3u93b3u93c3u93d3u93e3u93f3
4u9304u9314u9324u9334u9344u9354u9364u9374u9384u9394u93a4u93b4u93c4u93d4u93e4u93f4
5u9305u9315u9325u9335u9345u9355u9365u9375u9385u9395u93a5u93b5u93c5u93d5u93e5u93f5
6u9306u9316u9326u9336u9346u9356u9366u9376u9386u9396u93a6u93b6u93c6u93d6u93e6u93f6
7u9307u9317u9327u9337u9347u9357u9367u9377u9387u9397u93a7u93b7u93c7u93d7u93e7u93f7
8u9308u9318u9328u9338u9348u9358u9368u9378u9388u9398u93a8u93b8u93c8u93d8u93e8u93f8
9u9309u9319u9329u9339u9349u9359u9369u9379u9389u9399u93a9u93b9u93c9u93d9u93e9u93f9
Au930au931au932au933au934au935au936au937au938au939au93aau93bau93cau93dau93eau93fa
Bu930bu931bu932bu933bu934bu935bu936bu937bu938bu939bu93abu93bbu93cbu93dbu93ebu93fb
Cu930cu931cu932cu933cu934cu935cu936cu937cu938cu939cu93acu93bcu93ccu93dcu93ecu93fc
Du930du931du932du933du934du935du936du937du938du939du93adu93bdu93cdu93ddu93edu93fd
Eu930eu931eu932eu933eu934eu935eu936eu937eu938eu939eu93aeu93beu93ceu93deu93eeu93fe
Fu930fu931fu932fu933fu934fu935fu936fu937fu938fu939fu93afu93bfu93cfu93dfu93efu93ff

u+9400

94094194294394494594694794894994A94B94C94D94E94F
0u9400u9410u9420u9430u9440u9450u9460u9470u9480u9490u94a0u94b0u94c0u94d0u94e0u94f0
1u9401u9411u9421u9431u9441u9451u9461u9471u9481u9491u94a1u94b1u94c1u94d1u94e1u94f1
2u9402u9412u9422u9432u9442u9452u9462u9472u9482u9492u94a2u94b2u94c2u94d2u94e2u94f2
3u9403u9413u9423u9433u9443u9453u9463u9473u9483u9493u94a3u94b3u94c3u94d3u94e3u94f3
4u9404u9414u9424u9434u9444u9454u9464u9474u9484u9494u94a4u94b4u94c4u94d4u94e4u94f4
5u9405u9415u9425u9435u9445u9455u9465u9475u9485u9495u94a5u94b5u94c5u94d5u94e5u94f5
6u9406u9416u9426u9436u9446u9456u9466u9476u9486u9496u94a6u94b6u94c6u94d6u94e6u94f6
7u9407u9417u9427u9437u9447u9457u9467u9477u9487u9497u94a7u94b7u94c7u94d7u94e7u94f7
8u9408u9418u9428u9438u9448u9458u9468u9478u9488u9498u94a8u94b8u94c8u94d8u94e8u94f8
9u9409u9419u9429u9439u9449u9459u9469u9479u9489u9499u94a9u94b9u94c9u94d9u94e9u94f9
Au940au941au942au943au944au945au946au947au948au949au94aau94bau94cau94dau94eau94fa
Bu940bu941bu942bu943bu944bu945bu946bu947bu948bu949bu94abu94bbu94cbu94dbu94ebu94fb
Cu940cu941cu942cu943cu944cu945cu946cu947cu948cu949cu94acu94bcu94ccu94dcu94ecu94fc
Du940du941du942du943du944du945du946du947du948du949du94adu94bdu94cdu94ddu94edu94fd
Eu940eu941eu942eu943eu944eu945eu946eu947eu948eu949eu94aeu94beu94ceu94deu94eeu94fe
Fu940fu941fu942fu943fu944fu945fu946fu947fu948fu949fu94afu94bfu94cfu94dfu94efu94ff

u+9500

95095195295395495595695795895995A95B95C95D95E95F
0u9500u9510u9520u9530u9540u9550u9560u9570u9580u9590u95a0u95b0u95c0u95d0u95e0u95f0
1u9501u9511u9521u9531u9541u9551u9561u9571u9581u9591u95a1u95b1u95c1u95d1u95e1u95f1
2u9502u9512u9522u9532u9542u9552u9562u9572u9582u9592u95a2u95b2u95c2u95d2u95e2u95f2
3u9503u9513u9523u9533u9543u9553u9563u9573u9583u9593u95a3u95b3u95c3u95d3u95e3u95f3
4u9504u9514u9524u9534u9544u9554u9564u9574u9584u9594u95a4u95b4u95c4u95d4u95e4u95f4
5u9505u9515u9525u9535u9545u9555u9565u9575u9585u9595u95a5u95b5u95c5u95d5u95e5u95f5
6u9506u9516u9526u9536u9546u9556u9566u9576u9586u9596u95a6u95b6u95c6u95d6u95e6u95f6
7u9507u9517u9527u9537u9547u9557u9567u9577u9587u9597u95a7u95b7u95c7u95d7u95e7u95f7
8u9508u9518u9528u9538u9548u9558u9568u9578u9588u9598u95a8u95b8u95c8u95d8u95e8u95f8
9u9509u9519u9529u9539u9549u9559u9569u9579u9589u9599u95a9u95b9u95c9u95d9u95e9u95f9
Au950au951au952au953au954au955au956au957au958au959au95aau95bau95cau95dau95eau95fa
Bu950bu951bu952bu953bu954bu955bu956bu957bu958bu959bu95abu95bbu95cbu95dbu95ebu95fb
Cu950cu951cu952cu953cu954cu955cu956cu957cu958cu959cu95acu95bcu95ccu95dcu95ecu95fc
Du950du951du952du953du954du955du956du957du958du959du95adu95bdu95cdu95ddu95edu95fd
Eu950eu951eu952eu953eu954eu955eu956eu957eu958eu959eu95aeu95beu95ceu95deu95eeu95fe
Fu950fu951fu952fu953fu954fu955fu956fu957fu958fu959fu95afu95bfu95cfu95dfu95efu95ff

u+9600

96096196296396496596696796896996A96B96C96D96E96F
0u9600u9610u9620u9630u9640u9650u9660u9670u9680u9690u96a0u96b0u96c0u96d0u96e0u96f0
1u9601u9611u9621u9631u9641u9651u9661u9671u9681u9691u96a1u96b1u96c1u96d1u96e1u96f1
2u9602u9612u9622u9632u9642u9652u9662u9672u9682u9692u96a2u96b2u96c2u96d2u96e2u96f2
3u9603u9613u9623u9633u9643u9653u9663u9673u9683u9693u96a3u96b3u96c3u96d3u96e3u96f3
4u9604u9614u9624u9634u9644u9654u9664u9674u9684u9694u96a4u96b4u96c4u96d4u96e4u96f4
5u9605u9615u9625u9635u9645u9655u9665u9675u9685u9695u96a5u96b5u96c5u96d5u96e5u96f5
6u9606u9616u9626u9636u9646u9656u9666u9676u9686u9696u96a6u96b6u96c6u96d6u96e6u96f6
7u9607u9617u9627u9637u9647u9657u9667u9677u9687u9697u96a7u96b7u96c7u96d7u96e7u96f7
8u9608u9618u9628u9638u9648u9658u9668u9678u9688u9698u96a8u96b8u96c8u96d8u96e8u96f8
9u9609u9619u9629u9639u9649u9659u9669u9679u9689u9699u96a9u96b9u96c9u96d9u96e9u96f9
Au960au961au962au963au964au965au966au967au968au969au96aau96bau96cau96dau96eau96fa
Bu960bu961bu962bu963bu964bu965bu966bu967bu968bu969bu96abu96bbu96cbu96dbu96ebu96fb
Cu960cu961cu962cu963cu964cu965cu966cu967cu968cu969cu96acu96bcu96ccu96dcu96ecu96fc
Du960du961du962du963du964du965du966du967du968du969du96adu96bdu96cdu96ddu96edu96fd
Eu960eu961eu962eu963eu964eu965eu966eu967eu968eu969eu96aeu96beu96ceu96deu96eeu96fe
Fu960fu961fu962fu963fu964fu965fu966fu967fu968fu969fu96afu96bfu96cfu96dfu96efu96ff

u+9700

97097197297397497597697797897997A97B97C97D97E97F
0u9700u9710u9720u9730u9740u9750u9760u9770u9780u9790u97a0u97b0u97c0u97d0u97e0u97f0
1u9701u9711u9721u9731u9741u9751u9761u9771u9781u9791u97a1u97b1u97c1u97d1u97e1u97f1
2u9702u9712u9722u9732u9742u9752u9762u9772u9782u9792u97a2u97b2u97c2u97d2u97e2u97f2
3u9703u9713u9723u9733u9743u9753u9763u9773u9783u9793u97a3u97b3u97c3u97d3u97e3u97f3
4u9704u9714u9724u9734u9744u9754u9764u9774u9784u9794u97a4u97b4u97c4u97d4u97e4u97f4
5u9705u9715u9725u9735u9745u9755u9765u9775u9785u9795u97a5u97b5u97c5u97d5u97e5u97f5
6u9706u9716u9726u9736u9746u9756u9766u9776u9786u9796u97a6u97b6u97c6u97d6u97e6u97f6
7u9707u9717u9727u9737u9747u9757u9767u9777u9787u9797u97a7u97b7u97c7u97d7u97e7u97f7
8u9708u9718u9728u9738u9748u9758u9768u9778u9788u9798u97a8u97b8u97c8u97d8u97e8u97f8
9u9709u9719u9729u9739u9749u9759u9769u9779u9789u9799u97a9u97b9u97c9u97d9u97e9u97f9
Au970au971au972au973au974au975au976au977au978au979au97aau97bau97cau97dau97eau97fa
Bu970bu971bu972bu973bu974bu975bu976bu977bu978bu979bu97abu97bbu97cbu97dbu97ebu97fb
Cu970cu971cu972cu973cu974cu975cu976cu977cu978cu979cu97acu97bcu97ccu97dcu97ecu97fc
Du970du971du972du973du974du975du976du977du978du979du97adu97bdu97cdu97ddu97edu97fd
Eu970eu971eu972eu973eu974eu975eu976eu977eu978eu979eu97aeu97beu97ceu97deu97eeu97fe
Fu970fu971fu972fu973fu974fu975fu976fu977fu978fu979fu97afu97bfu97cfu97dfu97efu97ff